The Boer War

The_South_African_Republic

It is very simple to understand the Boer war. All wars happen for a reason.

The Dutch speaking boer nation had their own independent country, the ZAR. Simple God fearing religious and racially exclusive people. Their country was legitimate.The_South_African_Republic

Gold was discovered in their country and the entire world descended upon their country. These gold fevered, greedy and desperate foreigners ignored the boer laws and basically took over the boer country simply by their number.

A bad and cowardly country called England invaded the Boer country, wanting the gold. The boers fought bravely and refused to give up. This huge, world dominating country then started killing the boer fighters little babies, woman and children in concentration camps. (probably giving Hitler the idea some years later) These British contravened several articles of the Hague convention.signed by the very same British in July 1899. This convention defined war crimes in International law. To this day, neither of the Boer countries have had any justice.

The Boer people fought, against overwhelming odds, from 1899 but because of the British ruthless animals killing women and little children, during May 1902, The boers gave up. The Boers were broken and those that did not leave the continent, was simply absorbed into other cultures over time. Language, church and culture was overtaken and completely ceased to exist.  The general Afrikaans history was adopted in such a fashion as to engender false Afrikaner Nationalistic pride. To teach modern Afrikaners that because of their history of struggle and fighting the “Great British Nation”, and because they have so many Afrikaner heroes to be proud of, that they are the God’s chosen people. Ask any A\modern day Afrikaner about “Gelofte dag” and you will be told in no uncertain terms that it is “Afrikaner history” This re-writing or re-phrasing of history was done in such a fashion that the average present day Afrikaner would consider himself as much of a Boer as an Afrikaner. Whereas that is not even close to the truth. The real Boers have in truth become extinct and no longer exist, thanks to the British and Cape Afrikaner agendas.

Waar kom Boere vandaan?

JH_Pierneef_-_Die_Groot_Trek_1938

Boere kom nie van Jan van Riebeeck af nie.
JH_Pierneef_-_Die_Groot_Trek_1938
Jan van Riebeeck word ook slegs gebruik omdat elke storie iewers moet begin en glad nie omdat enige afstammeling van van Riebeeck ooit relevant was of is nie. Sou van Riebeeck nie self Suidelike Afrika toe gereis het nie, sou die VOC iemand anders gestuur het en met inagname dat van Riebeeck presies die wil van die VOC uitgevoer het en met inagname van die streng kultuur en taal reels van die VOC, sou die resultaat vandag presies dieselfde wees al het die mens, van Riebeeck, nooit bestaan nie. Jan van Riebeeck het nooit enigeiets noemenswaardig en uit eie bors gedoen nie en die ‘Geskiedenis’ van Suidelike Afrika is gevul met sulke lee plekhouer doppe. Die doppe moet oorsigtig gebruik word om slegs objektiewe feite, soos die datum, statistiek ensovoorts, te gebruik.

In 1652 arriveer Jan van Riebeeck in die Kaap (met Hollanders, (wat Hollands praat), Belge (wat Frans praat) en Vlaamse (wat Vlaams praat)
Wanneer soveel kulture en tale gemeng word in ‘n nuwe, betreklik geisoleerde geografiese ligging en dan ook nog relatief gereeld besoek word deur skepe van oral anders, en waar die dominante kultuur streng reels het met betrekking tot die aanname van daardie kultuur deur vrek baie ander kulture, automaties onstaan ‘n nuwe kultuur. In die 1700’s is daar reeds ‘n paar taal variante te bespeur naamlik: Kaaps-Hollands, Boere-Afrikaans en Slawe-Afrikaans. Wat die kultuur verder ontvlam is die byvoeging van die Britte, wat in 1806 finaal bestuur van die Kaap oorneem en dan ook absoluut weier om Kaaps-Hollands te leer of te praat. Ongelukkig vir die Britte, het heelwat mense van ander kulture reeds gevestig in die omgewing, byvoorbeeld daar was reeds meer duitsers as Hollanders. Hierdie hardhandige (imperialistiese) optrede veroorsaak juis dat almal wat nie Engels is nie skielik iets in gemeen het. Eers is die plaaslike Afrikaanse taal in kerke en in huise gepraat, later geskryf en verder uitgebrei. In 1883 was daar ook reeds genoeg organisasie sodat ‘n skeuring in filosofie die eerste belangrike verskille in die kultuur en sub kulture uitgewys het deurdat van die bestuur van die Kaaps Afrikaanse taal organisasie, die Britte begin ondersteun het.

Die boere nasies onstaan uit die Kaapse Hollanders, onder die sogenaamde grens boere en trek boere, op dieselfde manier wat die Amerikaner onstaan vanuit die Brit.

Dit is noodsaaklik dat hier onmiddelik twee konsepte uitgelig word, die een globaal en die ander in tydsmilieu:

Taal maak nie ‘n kultuur nie (Engelse Brit en Engelse Kanadees – Net omdat jy Afrikaans praat is jy nie noodwendig ‘n boer nie)

Tweedens, Die Kaapse Afrikaners was nie boere nie. van hulle was wel die boere nasies goedgesind en het selfs in ons oorlog baklei maar die Kaap was nooit ‘n nasie nie.

Die Groot Trek is ook dan ‘n illusie, trek boere het al van 1800 begin om ver oor die grense van die Kaap land te trek en inderwaarheid was daar al dorpe gevestig in die Vrystaat lank voor die propoganda van die sogenaamde ‘Groot Trek’ begin het.

Die hoof trek rede, vir die bestaan van trek boere, was die soektog na groener weivelde, groener weivelde in terme van vryheid onder die Brit uit assook groener weivelde in terme van vrugbare grond. Die Britte het ook dit onwettig gemaak om Hollands te praat, so baie van die trekkery het ook met taal en kultuur te make gehad. van die boere het slawe besit en later het die Britte slawerny onwettig gemaak en toe het die lot Koloniale Ingelse ook toe sommer die geld wat van Engeland af kom om slawe af te koop, in hul eie sakke gedruk. Soos die trekboere en grensboere getrek het, het daar plek plek nuwe gemeenskappe onstaan. Na die Britte in 1843 die boere in Natal verslaan het, het baie van die Natal boere binnelands getrek en gevestig in die Vrystaat en ZAR. Soos die boere getrek het, het ook die Later het die Brit ook die boere gebreek en die ZAR asook die Vrystaat geabsorbeer. Dit is nadat boere vanaf 7 jaar oud tot oor die 70 jaar oud deelgeneem het aan die laaste boere oorlog en die Brit Kitchener vir ‘n Duitser genaamd Hitler die idee van massa konsentrasie kampe gegee het. Britte met boere families asook selfs ‘n paar Kaaps Afrikaners het by die boere aangesluit nadat oorlog uitgebreek het. Die Hollands sprekende boere is finaal verslaan in 1902 en was heeltemal gebreek deur die oorlog.

Baie moderne organisasies en persone eis gedurig dat hulle die boere verteenwoordig, daar bestaan geen sentrale organisasie wat verteenwoordigend is van alle boere nie. Organisasies wat hulself be-ywer vir self beskikking asook rassiste en ander splinter groeperings noem hulself dalk boere maar verteenwoordig beslis nie boere nie. Party van die organisasies eis land, ander moedig boere aan om terug te trek Suid Kaap toe en party bemark trekke na ander Afrika lande, Kanada en na baie ander lande van die wereld.

Die onderskeid tussen Afrikaner en Boer is baie troebel en inteendeel word nie algemeen na verwys of uitgelig nie. Die oorwegende meerderheid van mense wat hulself as boere beskou weet nie eers wat ‘n boer eintlik is nie. Daar is nie meer boere vandag nie. Hul nageslagte is Ofrikaners en die Afrikanders van Oom Paul, bestaan nie meer nie. Die boere is uitgewis deur die Britte in die 2de Boere Oorlog, hulle is gebreek en toe deur die Afrikaner nasionalis geabsorbeer. Jy sal ook hoor en verneem en selfs balans state sien waar die Brit skynbaar die Boer, na die 2de Boere oorlog gehelp het om sy huise en plase te herbou. Dit moet met ‘n knippie sout geneem word. Die absolute meerderheid van die boere van die ZAR was bywoners en arm. Hulle het geen regte gehad na die 2de boere oorlog nie en het alles verloor.  Die oorgrote meerderheid van die ZAR boere wat oorleef het en wat nie landuit is om beter weivelde te soek nie, het of werk aanvaar in die myne. Baie het in absolute armoede in krot buurte net buite Johannesburg gevestig en nie op hul plase nie.  Die oorweldigende meerderheid van boere het nie ‘n enkele pond ontvang nie. Daar is ook oorvertel dat honderde duisende ponde, uitbetaal van die Britse gelde, aan die aandeelhouers van die eerste drank fabriek in die ZAR. Die mynbase wou die drank fabriek sluit omdat die swart mense wat in die myne gewerk het, te dronk werk toe gekom het. Baie van die gelde is ook uitbetaal aan afwesige land eienaars.

Die troebelheid tussen Afrikaner en Boer word vererger omdat daar soveel woorde is wat verskillende betekenis gehad het. Bv Afrikander is nie Afrikaner Nasionalis nie, en boer is iemand wat landbou as bedryf toepas asook ‘n burger van die ZAR. Die Ingelse het ook die woord “boor” gebruik as ‘n metode om ons af te maak as mindere mense, boorish of te wel agteraf, kru en onderontwikkeld. Die Afrikaner, met die visie van een land met een taal, kom van die Kaap af. Dieselfde Afrikaner het dan ook in die 1930’s die boere geskiedenis sommer gevat, dit vir homself aangetrek en ons heuning om die mond loop smeer. Boere is gebreek deur die Brit en ge-absorbeer deur die Afrikaner Nasionalis. Soos die Ingelse se: Boots & All. Afrikaner Nasionalis was nou sommer ook Boer.En Boer was ook nou sommer Afrikaner Nasionalis en sommer ook Oom Paul dan nou ‘n Afrikaner leier in die nuwe geskiedenis, gemaak.  Wat rassisme betref was alle wit rasse in die tyd rassisties inkluis die boere.

Daniel Christiaan Esterhuyse

Daniel Christiaan Esterhuyse

1814: Swellendam. The birth of the first boer poet Daniel Christiaan Esterhuyse.

Daniel Esterhuyse grew up extremely poor, he did receive formal schooling, for a total of nine weeks after which he accepted gainful employment on the farm of a well respected farmer.Daniel Christiaan Esterhuyse

He was a lowly farm worker but he worked so very hard that he later purchased the very same farm from his boss. (Please note that this entire story is historically and factually absolutely true)

Later he started doing auctions and he founded a town called Sutherland.

He died in 1896 an extremely wealthy man but what he left behind, except for his extreme wealth, was his poetry, most famously his take on the events of 1855 (When Daniel Esterhuyse, boer poet, was 41 years of age)

The year is 1855. Daniel Esterhuyse and his two year old baby boy, that he loved dearly, was walking in the veld on one sunny day. Whilst walking he plucked some veld food and gave his son the kraaitulp to eat (wild veld food very similar to wild onions). But the species that he handed his two year old son was poisonous and he did not know that and less than an hour later his two year old son was stone cold dead. At his own hand.

This event threatened to break this man and he suffered an unimaginable emotional distress
which presented itself in some of the very first boer poetry.

written by Daniel Christiaan Esterhuyse (extracted from: Ons Klyntji – Dertig Liederen 1861)

Ach, Hermanis! ach, Hermanis!
U te missen valt mij zwaar,
daar gij vroeg van mij gegaan is
door den dood…
…op zulk een wreede wijze
kwam de dood heel onverwacht,
door het eten van een spijze,
die ‘k u zelf heb toegebracht,
sterf gij in mijn arm en schoot,
zulk een snel subieten dood.
Ach, wat is aan my gebeuren?
Ben ik dan uw moordenaar?
Heb ik dan geen stof tot treuren?
Is dat lot niet hard en zwaar?
Schoon ik heb het niet geweet,
dat gij u de dood in eet.
Echter klink die nare klanken,
dat mijn kind zijn vroegen dood
aan zijn vader heeft te danken,
O! wat is mijn smarten groot…

Daniel Christiaan Esterhuyse was grootendeels outodidak en gee uiting deur die rymskema van Gesang 68 (Eerste reel: Zalig, zalig, niets te wezen dit is dieselfde gesang waar die mens sy onbenulligheid en verganklikheid besef.)

Dolos

Originally the Afrikaans word “dolos” is derived from Dutch, from the word Dollen and Os, Os is Ox.

Dollen means to fool around, playing or teasing. Kids where playing a game which they called “bot gooien” or bone throwing, which referred to the throwing of ox bones (indawule) as used by traditional healers (inyanga) and which the kids had adapted into a game.

The original games were not commonly called “dolos” and there were multiple versions of the same game. The game was outcomes based and early role playing variations allowed the children to explore awkward social circumstances and to have fun.

Apparently four teenagers became crazy as a direct result of playing the bot gooien game, (sometime between 1856 and 1857), then, a preacher referred to the game as “dolos” (mad ox). He decreed that the game is from the devil and that all clay bones and game pieces must be burned and destroyed. The preacher informed the community that the children had become possessed by evil spirits.

The Zulu traditional healers used the exact same tail bones to communicate with ancestoral spirits, by throwing the bones. The children were playing with fire and their immortal souls were in danger. In a single generation the word “bot gooien”, “vier bot” and some other names which the various versions of the games where known as, all changed into one word: “dolos”. After the second boer war (1902), the Dutch boer culture and language was assimilated into Afrikaans and the games became forgotten.

During the second half of the twentieth century the word “dolos” was taken and used to describe a concrete structure as the structure resembled one of the Ox tail bones used in the children’s games.