Eelte

As jy sukkel met eelte, kan jy die volgende doen:

 • Week jou voete elke aand in baie warm water  en droog dit goed af. Smeer geel waghries aan ‘n lappie in strooi fyn tafelsout daarop. Bind dit om die voet en gaan slaap so. Herhaal die proses totdat die eelt weg is.
 • Gooi 1 koppie growwe sout in ‘n halwe koppie lampolie. Skud aanhoudend tot dit opgelos is. Smeer dit soggens en saans aan die voete.
 • Maak ‘n klein botteltjie aspirien pille soos Disprins goed fyn. Meng dit met 1 bottletjie reuklose vaseline. Smeer dit soggens en saans aan die eelte.
 • Meng die volgende saam in ‘n botteltjie: 1 eetlepel kasterolie, 1 eetlepel gliserien en 1 eetlepel jodium. Week eers die voete in warm water met koeksoda in. Droog jou voete goed af. Smeer die mengsel elke oggend en aand aan die voete en die pyn sal gou verdwyn.
 • Smeer kamferolie 3 keer ‘n dag aan.
 • Smeer 3 maal ‘n dag asyn op die eelte.
 • Smeer elke aand na jy gebad het, tandepaste aan die eelte.
 • Smeer soggens en saans terpentyn aan die eelte. Hulle sal uitdroog en uitval.
 • Vat die skil van ‘n piesang en sny dit so groot soos die eelt. Plaas die binnedeel op die eelt en maak dit toe met ‘n kleefpleister. Maak seker dat die skil nie skuif nie en vervang dit na ‘n paar dae.

Winter hands and athlete’s foot

If you experience problems with winter hands and athlete’s foot, you have a couple of solutions:

 • If it is ripe in the morning, you can walk barefoot in the frost and rub your hands on the grass where it is ripe. This helps for painful winter hands and athlete’s foot.
 • Pour half a cup of milk, juice of 1 lemon, 1 tablespoon of spirits and 1 teaspoon of glycerine in a bottle. Shake well so that it mixes. Apply it to the affected areas.
 • Buy “Circulation Formula” of Dr Vogel, “Emulsifying Ointment BP” or “Miracle Comfrey or Traxa”.
 • Buy empty capsules and fill them with Cayenne Pepper. Drink one on a daily basis.
 • Get a prescription for “paroven” pills from your doctor.
 • Make some cotton wool wet with “Lennon Witdulsies” and apply it. It will itch for a little while and then calm down.
 • Mix 1 bottle Turlington, 1 can “boorsalf”, 1 can zinksalf and the same amount of Vaseline as “boorsalf” and rub it on your feet.
 • Mix a small tin of Camphor Cream with 5 packets of Grandpa powder. Spread it 3 times a day on your hands and feet.
 • Mix wax and Parrafin 50/50. Apply it at night and in the morning.
 • Use milk ointment or olive oil and sugar. Rub it well and rinse off the sugar. Gently dry it and rub your hands until all the oil is absorbed.
 • Apply Turlington a few times a day.
 • Apply kerosene or turpentine to the affected areas.
 • Apply spirits, friar’s balsam and baby powder for the stickiness. Please note that this is going to burn, and it is not suitable for people who are allergic to seafood (iodine).
 • Mix 2, 500 gram jars acqueous cream, 50ml glycerine, 1 small bottle of odorless Vaseline and 100 grams of Johnson’s baby powder together. Apply it generously to the affected parts.

Wintershande en Atleetsvoete

As jy probleme ondervind met wintershande en atleetsvoete, het jy ‘n paar oplossings:

 • As dit wit geryp is in die oggend moet jy kaalvoet in die ryp gaan loop en ook jou hande op die gras vee waar dit geryp is. Dit help vir die pynlike wintershande en -voete.
 • Gooi ‘n halwe koppie melk, die sap van 1 suurlemoen, 1 eetlepel spiritus en 1 teelepel gliserien in ‘n botteljie. Skud goed sodat dit meng. Smeer dit aan.
 • Koop “Circulation Formula” van Dr Vogel of “Emulsifying Ointment BP” of “Miracle Comfrey of Traxa”.
 • Koop leë kapsules en vul hulle met “Cayenne Pepper”. Drink een daagliks.
 • Kry ‘n voorskrif vir “paroven” pille by jou dokter.
 • Maak ‘n wattetjie nat met Lennon se Witdulsies en smeer dit aan. Dit sal jeuk vir die eerste rukkie maar daarna kalmeer dit.
 • Meng 1 botteltjie turlington, 1 blik boorsalf, 1 blik zinksalf en dieselfde hoeveelheid Vaseline as boorsalf goed saam en smeer dit aan jou voete.
 • Meng ‘n klein blikke Camphor room met 5 pakkies grandpa poeier. Smeer dit 3 keer per dag aan jou hande en voete.
 • Meng kerswas en parrafin 50/50. Smeer dit soggens en saans aan.
 • Gebruik melksalf of meng olyfolie en suiker. Vryf dit goed in en spoel die suiker af. Droog liggies af en vryf die hande tot al die olie ingevryf is.
 • Smeer turlington ‘n paar keer per dag aan.
 • Smeer lampolie or terpentyn aan.
 • Smeer spiritus, friars balsam en dan babapoeier aan vir die taaiheid. Let op dat dit wel gaan brand en dis nie geskik vir mense wat allergies is vir seekos (jodium) nie.
 • Meng 2, 500 gram potjies aqueous room, 50ml gliserien, 1 klein botteljie reuklose Vaseline, 100 gram Johnson’s babapoeier saam. Smeer dit mildelik aan die aangetaste dele.

Warts

If you are struggling with warts on your body, the following may help:

No.

Remedy

1 Scratch the warts open and sprinkle fine table salt in it.
2 Make a piece of charcoal fine and mix it with fresh cream until it is creamy. Apply this to the wart 2 times per day.
3 Mix a little salt and vinegar. Spread it on the warts before you go to bed.
4 Spread peppermint drops, Jamaica ginger or Tee tree oil on the warts regularly.
5 Cut an onion or potato in half and rub it on the wart.
6 Take a cotton ball and dip it in vinegar. Tap it on the warts 3 times a day.
7 Paint the warts with clear nail polish. It suffocate the wart and it will die.
8 Take a thin slice of lemon and dip it in vinegar. Place it with a plaster on the wart and leave it overnight. Replace it every 5 days.<
9 Put “Krokasalf” (for sale at pharmacies) on. Use a plaster with holes and then you put a normal one on top. Leave it on overnight. If the wart is completely dead, scratch it with a knife, but be very careful. If it still hurts, repeat the process.

Vratjies

As jy sukkel met vratjies op jou lyf, kan die volgende jou dalk help:

Nr.

Wenke

1 Krap die vratjies stukkend en strooi fyn tafelsout daarin.
2 Maak ‘n stukkie houtskool fyn en meng dit met vars room tot dit pap is. Smeer dit aan die vratjie 2 maal per dag.
3 Meng ‘n bietjie sout en asyn. Smeer dit dan aan die vratjies voor jy gaan slaap.
4 Smeer die melksap van ‘n melkbos of vyeboom aan die vratjie. Dit sal jeuk maar hou aan daarmee tot die vratjie afval.
5 Smeer kort-kort pepermentdruppels, Jamaika gemmer of Tee tree-olie aan.
6 Sny ‘n ui of aartappel in die helfte en vryf dit oor die vrat.
7 Vat ‘n stukkie watte en doop dit in asyn. Tik dit dan aan die vratjies 3 maal per dag.
8 Verf die vratjies met kleurlose naellak. Dit versmoor die vratjie en dit sal doodgaan.
9 Vat ‘n dun suurlemoenskyfie en doop dit in asyn. Plaas dit met ‘n pleister aan die vratjie en los dit oornag. Vervang dit elke 5 dae.
10 Sit Krokasalf op. Gebruik ‘n pleister met gaatjies in en dan plaas jy ‘n gewone een bo-oor. Los dit oornag aan. As die vratjie heeltemal dood is, krap dit met ‘n messie af maar wees baie versigtig. As dit nog seer is, herhaal die proses.